Module: Learner (Java) for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: Learner (Java)
Description: Learner interface HTML pages (JAVA backend)
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 03:11 AM
% translated: 25.0% (46 out of 184)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
Scratchpad Tập giáy rời 11/27/06 01:36 AM ha vu Become a Translator!
Journal Nhật ký 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
Entry Lối ra 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
Edit: {0} Sửa: {0} 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
Edit Sửa 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: No title Không tựa đề 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
Please close this window. Hãy đóng của sổ này lại 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
Journals Nhật ký 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
Title Tiêu đề 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
Created on Tạo lên 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
Last Modified Thay đổi cuối cùng 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
Submitted by: {0} Đưa ra bởi: {0} 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
Close Đóng 11/24/06 12:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Note: Once you finish any of the above activities you can revisit them by using the progress bar or by clicking or by clicking on the activity name shown above. Ghi chú: Mỗi lần bạn kết thúc bát kỳ hoạt động nào ở bên trên bạn có thể xem lại chúng bắng cách sử dụng thanh trượt bên trái 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
Choose Lựa chọn 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Synch gate Đồng bộ cổng 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a gate. You cannot continue until all of your group/class reach this point. Bạn đã bị chặn tại 1 cổng. Bạn không thể tiếp tục tới khi nào nhóm/lớp của bạn đạt tới điểm này. 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate Cổng cho phép 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a gate. You cannot continue until the gate is opened in Monitoring. Bạn bị chặn tại 1 cổng. Bạn không thể tiếp tục cho tới khi cổng đó được mở để theo dõi 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate Lịch trình của cổng 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be opened at: Lịch trình của Cổng sẽ được mở vào lúc 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be closed at: Lịch trình của Cổng sẽ bị đóng vào lúc 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
{0} out of {1} are waiting in front of the gate. {0} ngoài {1} sẽ chờ trước cổng 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
Click Next if you are told that the gate is open. This page will refresh automatically in 1 minute. Kích nút Tiếp theo nếu bạn được thông báo là Cổng mở. Trang này sẽ tự động vào lại trong 1 phút 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will go to the next activity. Normally the learner would have to wait until the gate is opened. Như xem trước, Chọn Tiếp theo sẽ chuyển tới hoạt động kế tiếp. Thông thường, học viên sẽ phải chờ cho tới khi cổng được mở 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
Groups Các nhóm 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Some of your following tasks require a group. You cannot continue until the groups have been selected. Click Next if you are told that the groups have been created. This page will refresh automatically in 1 minute. Một vài thao tác dưới đây của bạn yêu cầu 1 nhóm. Bạn chỉ có thể tiếp tục khi các nhóm được lựa chọn. Kích vào nút Tiếp theo nếu bạn đơcj thông báo là nhóm đã được tạo. Trang này sẽ tự động vào lại trong vòng 5 phút 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will do an automatic grouping. Normally the learner would have to wait until the grouping is done. Như đã xem trước, kích vào nút Tiếp theo sẽ tiến hành tự động nhóm. Thông thường học viên sẽ phải chờ cho tới khi nhóm được thực hiện 11/23/06 11:02 PM ha vu Become a Translator!
LAMS Learner Học viên trong hệ thống 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
Error occured Xảy ra lỗi 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
My Notes Ghi chú của tôi 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
View All Xem tất cả 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
Add New Thêm mới 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
Save to Notebook Lưu vào số tay 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
Save to Journal Lưu vào nhật ký 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
The next task is loading. Please wait.... Nhiệm vụ tiếp theo là tải lên, xin chờ.... 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Congratulations, {0}, you have finished. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: You have now completed the {0} lesson. You can return at anytime to this lesson and revisit and review activities by double clicking on the round icons in progress bar. You can now close this window. Bạn đã kết thúc bài học. Bạn cần đóng cửa sổ này lại 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
Next Tiếp theo 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity kết thúc 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
You have to complete the other task before progressing to the next activity.... Bạn phải hoàn thành công việc trước khi tiến hành hoạt động tiếp theo... 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
Your browser does not handle frames! Trình duyệt của bạn không đảm nhiệm được môi trường ! 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
Please select an activity from the list Hãy chọn 1 hoạt động từ danh sách 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
You must complete at least {0} out of {1} activities to finish. Bạn phải hoàn thành ít nhất {0} trong số {1} hoạt động để kết thúc 11/23/06 04:53 AM ha vu Become a Translator!
Resume Hồi phục 03/07/08 12:41 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Confirm group selection label.group.confirm.header Become a Translator!
Confirm label.group.confirm.button Become a Translator!
Are you joining label.group.confirm.areyoujoining Become a Translator!
An error has occurred and you cannot continue without LAMS recalculating your current activity. A staff member may be editing the lesson. Message progress broken Become a Translator!
Close and reopen this window to continue. If this error re-occurs, wait a few minutes and then try again. Message progress broken try resume Become a Translator!
You have stopped at a branching point. You cannot continue until your branch is allocated in Monitoring. Label branching wait message Become a Translator!
Click Next if you are told that the branch has been selected. This page will refresh automatically in 1 minute. Label branching refresh message Become a Translator!
You have reached a branching activity. As you are in preview you can select which branch to preview then click Choose. Click Finish to skip the branching and continue with the next activity after the branching. Label branching preview message Become a Translator!
Branching Label branching title Become a Translator!
There are no activities to complete in this part of the lesson. Click Next to continue. Label sequence empty message Become a Translator!
My Progress Label my progress (flashless interface) Become a Translator!
Note: The maximum number of activities you may attempt is {0}. You can revisit started or finished activities by using the progress bar or by clicking on the activity name shown above. Message activity options note maximum Become a Translator!
You must complete at least {0} out of {1} sequences to finish. Message activity set options activityCount Become a Translator!
Note: Once you finish any of the above sequences you can revisit them by using the progress bar. Message activity set options note Become a Translator!
Note: The maximum number of sequences you may attempt is {0}. You can revisit started or finished sequences by using the progress bar. Message activity set options note maximum Become a Translator!
Group full label.learner.choice.group.full Become a Translator!
Please select a group. Some groups may not be available if they reached the maximum number of members. label.learner.choice.group.message Become a Translator!
Choose label.choose.group.button Become a Translator!
Condition gate label.condition.gate.title Become a Translator!
You have reached a condition gate. You have not satisfied the required conditions and you may not pass. Please return to previous activities. After you correct your answers, please press the button to proceed to next activities. label.condition.gate.close.message Become a Translator!
Presence Label presence Become a Translator!
Group Chat learner.im.group.chat Become a Translator!
The maximum number optional activities has already been reached. label.optional.maxActivitiesReached Become a Translator!
The maximum number optional sequences has already been reached. label.optional.maxSequencesReached Become a Translator!
Finish Kumalive button.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Ask a question button.kumalive.ask Become a Translator!
Learners in group label.view.groups.learners Become a Translator!
Other Notes mynotes.signature.unknown.heading Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
You are now able to participate in following lessons: {0}. message.released.lessons Become a Translator!
Poll button.kumalive.poll Become a Translator!
Instant messaging learner.im.title Become a Translator!
Users learner.im.users Become a Translator!
Send learner.im.send Become a Translator!
Hide lesson progress label.learner.progress.open.tooltip Become a Translator!
Show lesson progress label.learner.progress.closed.tooltip Become a Translator!
This is the current activity label.learner.progress.activity.current.tooltip Become a Translator!
Double click to review this completed activity label.learner.progress.activity.completed.tooltip Become a Translator!
You have attempted but not yet finished this activity label.learner.progress.activity.attempted.tooltip Become a Translator!
You need to complete the activities before this activity to access it label.learner.progress.activity.tostart.tooltip Become a Translator!
Double click to participate in this support activity label.learner.progress.activity.support.tooltip Become a Translator!
Exit button.exit Become a Translator!
Save button.save Become a Translator!
Notebook label.learner.progress.notebook Become a Translator!
Support Activities label.learner.progress.support Become a Translator!
Restart lesson from the beginning again message.lesson.restart Become a Translator!
Restart message.lesson.restart.button Become a Translator!
Submit label.submit.button Become a Translator!
Review activity label.learner.progress.review.activity Become a Translator!
You have reached the gate on label.schedule.gate.reach Become a Translator!
days label.days Become a Translator!
hours label.hours Become a Translator!
minutes label.minutes Become a Translator!
seconds label.seconds Become a Translator!
You can only move through the gate and attempt the remaining activities in label.schedule.gate.open.remaining Become a Translator!
Are you sure you want to start the lesson from the beginning? message.learner.progress.restart.confirm Become a Translator!
Add note mynotes.add.new.current.lesson.button Become a Translator!
Error while loading data for report message.lesson.finished.report.load.error Become a Translator!
OK message.lesson.finished.ok Become a Translator!
Score gradebook.columntitle.mark Become a Translator!
Activity gradebook.columntitle.activity Become a Translator!
Average score gradebook.columntitle.averageMark Become a Translator!
Progress gradebook.columntitle.progress Become a Translator!
Lesson's score gradebook.lesson.complete Become a Translator!
Your score gradebook.learner.lesson.mark Become a Translator!
Enter rubric name label.kumalive.rubric.name Become a Translator!
Move rubric up label.kumalive.rubric.up Become a Translator!
Move rubric down label.kumalive.rubric.down Become a Translator!
Delete rubric label.kumalive.rubric.delete Become a Translator!
Rubrics to use label.kumalive.rubric.choose Become a Translator!
Kumalive: label.kumalive.title Become a Translator!
Wait for a teacher to start Kumalive label.kumalive.wait.start Become a Translator!
Enter a name for a new Kumalive label.kumalive.name.enter Become a Translator!
Create button.kumalive.create Become a Translator!
Finish question button.kumalive.finish.question Become a Translator!
Raise hand button.kumalive.raise Become a Translator!
Put hand down button.kumalive.putdown Become a Translator!
Raised hands label.kumalive.raised.hands Become a Translator!
Learners label.kumalive.learners Become a Translator!
Teacher label.kumalive.teacher Become a Translator!
Finish speaking label.kumalive.finish.speak Become a Translator!
Great! label.kumalive.mark.great Become a Translator!
Just OK label.kumalive.mark.ok Become a Translator!
Not so good label.kumalive.mark.bad Become a Translator!
Kumalive is finished. The window will close. message.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Are you sure you want to finish this Kumalive? message.kumalive.finish.kumalive.confirm Become a Translator!
Do you want to make a speaker a learner who did not raise hand? message.kumalive.speak.not.raised.hand Become a Translator!
You have got no connection with Kumalive. Try closing this window and opening it again. label.kumalive.closed Become a Translator!
Name label.kumalive.report.full.name Become a Translator!
Kumalive report for {0} label.kumalive.report.sheet.header Become a Translator!
Learners summary label.kumalive.report.sheet.header.learners Become a Translator!
Kumalive name label.kumalive.report.name Become a Translator!
No marks label.kumalive.report.mark.none Become a Translator!
Marks label.kumalive.report.mark Become a Translator!
First name label.kumalive.report.first.name Become a Translator!
Last name label.kumalive.report.last.name Become a Translator!
Login label.kumalive.report.login Become a Translator!
Attempt label.kumalive.report.attempt Become a Translator!
Average label.kumalive.report.average Become a Translator!
Time label.kumalive.report.time Become a Translator!
Error while loading data for report message.kumalive.report.load.error Become a Translator!
OK button.kumalive.ok Become a Translator!
Export all button.kumalive.report.export.all Become a Translator!
Export selected button.kumalive.report.export.selected Become a Translator!
Create poll button.kumalive.poll.create Become a Translator!
Question (optional) label.kumalive.poll.question Become a Translator!
for example: Why is the sky blue? label.kumalive.poll.question.tip Become a Translator!
Answers label.kumalive.poll.answer Become a Translator!
True label.kumalive.poll.answer.true Become a Translator!
False label.kumalive.poll.answer.false Become a Translator!
Positive label.kumalive.poll.answer.positive Become a Translator!
Negative label.kumalive.poll.answer.negative Become a Translator!
Yes label.kumalive.poll.answer.yes Become a Translator!
No label.kumalive.poll.answer.no Become a Translator!
Custom... label.kumalive.poll.answer.custom Become a Translator!
{Put} {each} {answer} {in} {curly} {brackets} label.kumalive.poll.answer.custom.tip Become a Translator!
Custom answer syntax is incorrect. Example: {first answer} {second answer} label.kumalive.poll.answer.custom.error.syntax Become a Translator!
Maximum 9 answers allowed label.kumalive.poll.answer.custom.error.count Become a Translator!
Ask now! button.kumalive.poll.start Become a Translator!
Vote button.kumalive.poll.vote Become a Translator!
Finish poll button.kumalive.poll.finish Become a Translator!
Are you sure you want to finish this poll and prevent learners from voting? message.kumalive.poll.finish.confirm Become a Translator!
Close poll button.kumalive.poll.close Become a Translator!
Show votes to learners button.kumalive.poll.release.votes Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results to students who voted? message.kumalive.poll.release.votes.confirm Become a Translator!
Show votes & voters to learners button.kumalive.poll.release.voters Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results and voters' names to students? message.kumalive.poll.release.voters.confirm Become a Translator!
Not voted label.kumalive.poll.missing.voters Become a Translator!
Results label.kumalive.poll.results Become a Translator!
Total votes label.kumalive.poll.votes.total Become a Translator!
Learner {0} ({1}) started activity {2} ({3}) audit.activity.started Become a Translator!
Learner {0} ({1}) stopped activity {2} ({3}) audit.activity.stopped Become a Translator!
Learner {0} ({1}) completed lesson {2} ({3}) audit.learner.lesson.complete Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Switch chart button.kumalive.poll.chart.switch Become a Translator!